VEČ O NAS

AIA, društvo za izboljšanje kvalitete življenja, je bilo registrirano 26. 5. 2009. Naslednji pomemben korak v razvoju mladinske dejavnosti je bil 30.9.2011, ko je Občina Mengeš z Društvom AIA podpisala pogodbo o uporabi prostora na Slovenski c. 28 za izvajanje dejavnosti mladinskega centra, s čimer je bil izpolnjen osnovni pogoj za pričetek izvajanja programa mladinskega centra. 7.6.2012 se je društvo preimenovalo v Društvo AIA – Mladinski center Mengeš in registriralo spremembo sedeža na Slovenski c. 28, Mengeš. Status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju je društvo pridobilo  6.2.2013 (odločba št. 021-33/2013/9) in s tem tudi izpolnilo pogoj, da se lahko javljamo na državne razpise Urada za mladino in druge razpise, kjer se zahteva ta pogoj. Nadalje smo 31.8.2015 društvo  še formalno registrirali kot prostovoljsko organizacijo pri AJPES. V letu 2018 smo pri Slovenski filantropiji pridobili znak mladim prijazna organizacija.

 

Naša VIZIJA je, da bi AIA – Mladinski center Mengeš postal prepoznan med mladimi v lokalni skupnosti Mengeš in širše ter med vsemi akterji, ki delujejo na področju mladinskega dela v tem okolju,  kot povezovalni center med različnimi področji, ki vključujejo mlade in tako postal temelj za izvajanje ukrepov ciljno naravnane mladinske politike v tej skupnosti. 


Naše POSLANSTVO: Namen Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš je organiziranje varnih in strokovno podprtih pogojev za zadovoljevanje različnih razvojnih potreb, ki so nujne za normalen razvoj mladostnikov ter vzpostavljanje avtonomnega prostora za uresničevanje interesov mladih v lokalni skupnosti Mengeš  in širše (v  našem MC so dobrodošli vsi mladi, tudi iz drugih občin, regij ali  držav), to pa je na kratko:  organiziranje mladinske dejavnosti na raznih področjih z aktivno participacijo mladostnikov, spodbujanje njihove avtonomije, kreativnosti, integracija marginalnih skupin mladostnikov, nudenje podpornega okolja, mentorstva in raznih informacij, strokovno svetovanje in  pomoč glede na  želje in potrebe mladostnikov, spodbujanje k aktivnemu preživljanju prostega časa, nudenje pogojev v procesu socializacije mladih z negovanjem socialnih stikov med njimi, razvoj mladostnikove samopodobe in njegovega potenciala, spodbujanje samostojnega druženja mladih, omogočanje zadovoljevanja razvojnih potreb in osebnostnega razvoja, pomoč pri izbiri izobraževanja in pri poklicnih ambicijah, odločitvah in dilemah mladostnikov, spodbujanje prostovoljnega dela in aktivne udeležbe v življenju lokalnega in širšega okolja ter medgeneracijsko sodelovanje, ob tem pa dosledna enakopravnost vseh, ne glede na položaj, življenjski stil, pripadnost, invalidnost ali druge razlike, vplivanje na razvoj pozitivnih vrednot, spodbujanje k   načrtovanju in sodelovanju pri odločanju, podpora projektom, kjer so mladi akterji, nudenje čim boljših pogojev za razvoj mladinskega dela, in omogočanje dostopa do aktualnih informacij.

Ciljna populacija so predvsem mladostniki od 15. do 29. leta starosti, izvajamo pa tudi dejavnosti za mlajše od 15 let, predvsem zaradi spodbujanja socializacije in integracije bodočih mladostnikov v dejavnosti Mladinskega centra, saj je po našem mnenju potrebno začeti že pri otrocih, ter nekatere programe, ki so medgeneracijsko usmerjeni in temeljijo na izmenjavi idej, izkušenj in modrosti starejših in tudi zaradi spodbujanja mladih k sodelovanju z vsemi generacijami.


Temeljno načelo društva je biti odprt za nove ideje, oblike delovanja in združevanja ter sprejemanje različnosti. V praksi se trudimo, da vsako idejo sprejmemo in mladim omogočimo, da jo preizkusijo. V Mladinskem centru poskušamo vzpostaviti domače in varno okolje, v katerem se počutijo sprejeti vsi mladostniki, ne glede na raso, vero, osebna prepričanja idr.

 

Najpomembnejše VREDNOTE v našem centru so: spoštovanje vsakega posameznika takšnega kot je, odkrita in iskrena komunikacija in  kvalitetni odnosi. Zato dajemo velik poudarek krepitvi odprtih, kvalitetnih in iskrenih odnosov ter spodbujanju solidarnosti med mladimi.